Verslag kennisdag LBBL 12 oktober 2019 in Utrecht

Om verschillende redenen is een radicaal ander luchtvaartbeleid nodig: de geluidhinder, de luchtverontreiniging en de CO2-emissie door het vliegverkeer moeten snel en fors omlaag. Het kabinet en de luchtvaartsector zitten nog niet op die koers. Op 12 oktober op een landelijke bijeenkomst in Utrecht bespraken enkele tientallen mensen van bij LBBL aangesloten de stand van zaken. De deelnemers kwamen uit verschillende regio’s. De regio’s Amsterdam en Eindhoven waren stevig vertegenwoordigd.

De opening werd verzorgd door Ida Sanders (Natuur & Milieu). Zij lichtte de nieuwe Luchtvaartvisie van de G11 (de samenwerkende milieuorganisaties) toe die op 3 oktober aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd gepresenteerd. Volgens de G11 moet de luchtvaartsector net als andere sectoren en burgers haar CO2-emissies reduceren in het tempo en de omvang zoals afgesproken in 2015 in het Parijse Klimaatakkoord. De vrijstelling van normale belastingen op kerosine en vliegtickets moet verdwijnen en de werkelijke kosten voor de samenleving als gevolg van vliegverkeer moeten in de prijs van vliegreis worden opgenomen. Een stevige CO2-taks ligt voor de hand. Niet uitbreiding maar vermindering van vliegverkeer is aan de orde, in het belang van het klimaat, de volksgezondheid, de natuur en een zinvol gebruik van de schaarse ruimte. Dit hoeft niet te leiden tot slechtere bereikbaarheid en schade voor de economie, aldus de natuur en milieuorganisaties.  De nota bevat een actieprogramma voor de eerstkomende 10 jaar. Het LBBL vindt de luchtvaartvisie van de G11 een goed en omvattend verhaal.  De Luchtvaartvisie van G11 is hier te lezen:

Tijdens de gezamenlijke lunch verzorgd door de Kargadoor bood volop gelegenheid om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. ’s Middags zijn drie onderwerpen uitgebreider besproken in workshops: aanpak geluidhinder, alternatieven voor kerosine, aanpak stikstofemissies.

Workshop geluidhinder

In de workshop over geluidhinder presenteerde Klaas Kopinga, bestuurslid Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), de koepel van bewonersorganisaties in Eindhoven e.o, presenteerde een analyse van de huidige methoden om geluidbelasting door vliegtuigen te reguleren, de tekortkomingen daarvan en verbetervoorstellen. Wilfred Eleveld, afkomstig uit kringen van omwonenden van Schiphol presenteerde een aanzet voor een nieuwe benadering van geluidhinder waarbij omwonenden aangeven wat wel en niet acceptabel wordt geacht. Vertrekpunt daarbij is dat ook omwonenden van luchthavens recht hebben op een bepaalde mate van stilte en rust en in ieder geval op een niet door vliegtuiglawaai verstoorde nachtrust. Lees hier de presentaties van Klaas Kopinga en Wilfred Eleveld.

Workshop toxische emissies, luchtvervuiling en klimaat

Bernard Gerard, natuurkundige, bachelor Milieukunde en BVM2 bestuurder, sprak over de schadelijke gassen en stoffen die bij verbranding van kerosine uit de vliegtuigmotor vrijkomen en mogelijkheden, voordelen en beperkingen bij het produceren en toepassen van alternatieve brandstoffen. In het algemeen geeft verbranding van synthetische kerosine (kerosine niet geproduceerd op basis van ruwe olie, maar op basis van biologische materialen of uit CO- en CO2-gas) substantieel minder toxische en CO2-emissies. De toxische emissies zijn o.a. (ultra)fijnstof en roet.

Bij synthetische kerosine speelt de productiewijze (duurzaam of niet duurzaam) uiteraard een grote rol. Het is van groot belang dat de duurzaamheid van de geproduceerde brandstof goed bewaakt wordt. Bij biokerosine moet de RSB-certificering leidend zijn. Een groot probleem is dat op duurzame wijze geproduceerde synthetische brandstoffen slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn. Naar verwachting zal ook in 2030 het aanbod ver achterblijven bij de vraag in de EU en wereldwijd naar schonere en meer duurzame vliegtuigbrandstof. Alternatieve brandstoffen zijn duurder dan gangbare kerosine. Deze meerprijs moet in de ticketprijs tot uiting komen. Lees hier de presentatie over alternatieve brandstoffen:

Workshop stikstofvervuiling

Over de aanpak van de emissie en depositie van stikstofproblematiek, waar ook de luchtvaart in toenemende mate op aangesproken wordt, spraken Mira Smits van SAM BV uit Vessem en Johan Vollenbroek van Mobilisation fort he Environment.

Smits zette uiteen de tot toe gangbare beleidspraktijk en besprak het advies van de Commissie Remkes. Vollenbroek diende recent bij de overheid handhavingsverzoeken in op basis van de natuurwetgeving. Voor zover hem bekend zijn bij Schiphol en de meeste andere vliegvelden vergunningen voor de stikstofemissies niet op orde of niet aanwezig. Johan besprak de achtergronden van zijn handhavingsverzoeken toe. Van deze workshop zijn gen slides beschikbaar.

Noodlanding voor het klimaat

’s Middags gaf Pelle Berting, lid van het campagneteam Noodlanding voor het Klimaat bij Greenpeace, een toelichting op de lopende en komende acties. Er wordt toegewerkt naar een grote actie op zaterdag 14 december en zondag 15 december, een Protestival. Zie voor actueel nieuws: www.greenpeace.org/nl/acties/noodlandingvoorhetklimaat/

 

De Milieufederatie Noord-Holland droeg in financiële zin bij aan de realisatie van deze dag.