Meepraten over een radicaal ander luchtvaartbeleid

Thema’s op 12 oktober waren:

  • stikstofvervuiling, met Johan Vollenbroek en Mira Smits
  • toxische emissies, luchtvervuiling en klimaat, met Bernard Gerard en Ida Sanders
  • geluidhinder, met Klaas Kopinga en Wilfred Eleveld

Presentaties:

  • toekomstvisie op de luchtvaart van een aantal milieuorganisaties door Ida Sanders
  • #Noodlandingvoorhetklimaat, de grote actie van Greenpeace, door Pelle Berting

Toelichting onderdelen

Stikstofvervuiling
Johan Vollenbroek en Mira Smits
Johan Vollenbroek is volop in het nieuws geweest in verband met de ingrijpende uitspraak van de Raad van State inzake PAS. Maar ook baarde hij opzien door een verzoek tot handhaving in te dienen betreffende Schiphol, dat niet eens over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming blijkt te beschikken. En dat geldt eveneens voor de vijf regionale luchthavens! Vollenbroek kwam dit toelichten. Mira Smits is deskundig op gebied van wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zij praatte de  aanwezigen bij over zaken zoals de ADC-toets.

Johan Vollenbroek is voorzitter van MOBilisation for the environment, een organisatie die probeert om de neergang van klimaat en biodiversiteit te stoppen. Het doel van MOB is een schoner, gezonder, welvarend en biodivers Nederland.

Mira Smits: ‘Als milieu adviseur bij industriële opdrachtgevers lever ik een bijdrage aan gezonde bedrijfsvoering én aan verbetering van het milieu.’


Toxische emissies, luchtvervuiling en klimaat
Bernard Gerard en Ida Sanders
In de toekomst zullen er in de luchtvaart alternatieve brandstoffen ingezet worden. Wat zijn precies de mogelijkheden? En wat zijn de beperkingen? Gaan ze het verschil maken voor omwonenden van vliegvelden en is het klimaat er bij gebaat?

Secretaris van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), het platform van omwonendenorganisaties van Eindhoven Airport/vliegbasis Eindhoven. Hij is ook penningmeester van het LBBL. Bernard Gerard is van huis uit fysicus en heeft onlangs zijn bachelor Milieukunde gehaald aan de Open Universiteit, met als afstudeeronderwerp Synthetische kerosine. Hij is medeoprichter van de Eindhovense Milieudefensiegroep.   Profiel en foto Ida Sanders lager op deze pagina.


Geluidshinder
Klaas Kopinga en Wilfred Eleveld
De burger die vlieghinder ondervindt voelt zich onvoldoende beschermd door de overheid. Er wordt niets gedaan met hinderklachten en GGD onderzoeken. Handhaving door geluidsmetingen vindt niet plaats en berekeningen blijken steeds weer in het voordeel van de luchtvaart. Wij vinden dat er wél professioneel gehandhaafd moet worden. In deze sessie bespraken wij hoe.

Klaas Kopinga is emeritus-hoogleraar Technische Natuurkunde aan de TU/e . Hij is al jaren voorzitter van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) en lid van het bestuur van het platform Beraad Vlieghinder Moet MInder. Hij is een expert in geluids- en routeringszaken. Hij was een geducht tegenstander aan de Alderstafel en had veel invloed op het advies-Van Geel.              Wilfred Eleveld is voorzitter van het Platform Vlieghinder Regio Castricum en Projectleider Minder Vlieghinder bij Milieufederatie Noord-Holland. ‘De hinder moet minder’ en ‘Eerst zien dan geloven’ zijn de twee doelen die de minister heeft overgenomen van ons als bewonersorganisaties. Samen met de collega bewonersverenigingen, regionaal rond Schiphol én landelijk, bewaken wij zeer actief dat de minister hier concreet invulling aan gaat geven.


Een nieuw toekomstbeeld voor luchtvaart
Ida Sanders
Op 3 oktober presenteerden Natuur&Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hun alternatief voor de Luchtvaartnota 2020-2050 aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Op 12 oktober kregen de aanwezigen een toelichting van een van de schrijvers, Ida Sanders. Lees dit rapport, het is de moeite waard!

 

Ida Sanders is werkzaam als programmaleider Luchtvaart binnen Natuur & Milieu. Na haar studie Technische bedrijfskunde ging zij aan de slag als consultant en projectleider in de logistieke sector. Hier merkte ze dat haar persoonlijke passie, duurzaamheid, nog beperkt op de agenda stond in het bedrijfsleven. Ze besloot een overstap te maken naar Natuur & Milieu en ging hier aan de slag met projecten op het gebied van elektrisch rijden en autodelen. Sinds vorig jaar richt zij zich geheel op de luchtvaartsector en neemt zij o.a. deel aan de klankbordgroep Luchtvaartnota.


Greenpeace en de grote actie #Noodlandingvoorhetklimaat
Pelle Berting
In het najaar organiseert Greenpeace de campagne Noodlanding voor het klimaat: een baanbrekende actie om Schiphol Group zover te krijgen dat het zijn klimaataanpak radicaal wijzigt. De actie wordt geweldig, maar geweldloos. Transparant, maar tactisch. En tenslotte; ongehoorzaam, maar open. Zodat iedereen op de hoogte is van onze plannen. En zich aansluit bij de Noodlanding voor het klimaat.

Community mobiliser bij Greenpeace Nederland. Hij werkt aan grensverleggende klimaatcampagnes en de opbouw van een krachtige Nederlandse klimaatbeweging.

Een verslag van de bijeenkomst volgt binnenkort.