Het LBBL komt op voor ander luchtvaartbeleid

Met het voorbijgaan van de economische crisis kwam de groei in de luchtvaartsector weer op gang. Tegelijkertijd nam het verzet van omwonenden van luchthavens tegen de overlast van het vliegverkeer toe. In de afgelopen jaren is ook de bijdrage van het vliegverkeer aan de opwarming van de aarde een belangrijk onderwerp geworden.

Vertegenwoordigers van organisaties die zich verzetten tegen de groei van vliegverkeer en de aantasting van het leefmilieu en klimaat troffen elkaar onder meer bij luchtvaartoverleg in de Tweede Kamer. Ze besloten samen te werken en richtten het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) op. In het voorjaar van 2018 vormden ze een landelijk overleg met als deelnemers vertegenwoordigers van bewonersorganisaties rond Schiphol (Bewoners in de ORS), Eindhoven (BVM2), Rotterdam (BTV), Maastricht (Alliantie Tegen Uitbreiding MAA), Eelde (VOLE) en Lelystad (SATL en Werkgroep Red Gelderland), alsmede de WTL (Werkgroep Toekomst Luchtvaart). Het LBBL ging ook samenwerken met organisaties die zich inzetten voor verwante doelen, zoals natuur- en milieuorganisaties.

In mei 2018 presenteerden de organisaties aan de Tweede Kamer een manifest waarin de punten staan waar ze gezamenlijk voor opkomen.

  • De groei van de luchtvaart moet stoppen;
  • De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
  • Net als alle ondernemingen in Nederland moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen conform het klimaatakkoord van Parijs en de reductiestrategie van de Europese Commissie in 2019;
  • Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen worden geheven als op andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
  • In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele snelle treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

Verder spraken de organisaties af elkaars autonomie te blijven respecteren. Enerzijds omdat de organisaties opereren in verschillende omstandigheden en anderzijds omdat zich situaties kunnen voordoen waarin de belangen uiteenlopen. In de zomer van 2018 is het manifest uitgewerkt in een notitie over grondige verduurzaming van de luchtvaartsector. De notitie is aangeboden aan het ministerie dat werkt aan nieuw luchtvaartbeleid. In het najaar volgden enkele landelijke acties.

Naar een stichting

Begin april hebben de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA, Bewoners in de ORS, BVM2, VOLE, de Werkgroep Red Gelderland en de WTL de Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart opgericht. De stichting kan zo nodig als procespartij optreden, een bankrekening openen en middelen verwerven om haar activiteiten te financieren. De website is nu ook in eigen beheer gekomen onder de naam lbbl.nl.  Het eerste wapenfeit van de Stichting LBBL was het indienen van een uitgebreide en kritische zienswijze op de NRD, een richtinggevend document bij het opstellen van de Luchtvaartnota en het milieuonderzoek. De Luchtvaartnota legt de toekomst van de luchtvaart voor de komende decennia vast. Diverse regionale bewonersorganisaties baseerden hun eigen zienswijze hierop.

De Stichting LBBL staat open voor deelname van alle bewonersorganisaties die onze uitgangspunten (vastgelegd in het manifest) en onze werkwijze (die we binnenkort ook uitwerken in een huishoudelijk reglement) onderschrijven.