Actueel


Uitspraak tegen Shell is van toepassing op de luchtvaart

 De recente uitspraak van de rechter inzake de beperking van uitstoot van broeikasgassen door het internationaal georiënteerde Shell maakt het mogelijk ondernemingen juridisch aan te spreken op een reductiebijdrage aan het akkoord van Parijs die gelijkwaardig is met die van landen. Ook onze luchtvaartsector kan niet langer buiten schot blijven bij de nationale reductiedoelstelling.

Het argument dat luchtvaart een internationale activiteit is die primair via ICAO gereguleerd wordt en buiten de nationale doelstelling valt, is niet meer aan de orde. Nieuwe rechterlijke reductieverplichtingen zullen de toegestane uitstoot van broeikasgassen van vliegtuigen aanzienlijk laten afnemen in 2030 en op weg daarnaar toe. Vervanging van fossiele kerosine door klimaatneutrale alternatieven is nog lang onvoldoende en duur. Non-CO2 uitstoot verminderen (waterdamp, vliegtuigstrepen, NOX en andere gassen) is nog moeilijker. Dientengevolge zal de hoeveelheid jaarlijks te bunkeren fossiele kerosine in hoog tempo moeten afnemen. Een door de rechter opgelegde beperking van brandstofverbruik zal het aantal mogelijke vluchten van Schiphol en de regionale luchthavens aanzienlijk verlagen. Verliesgevende regionale luchthavens kunnen beter gesloten worden. De autonome groei van de luchtvaart is voorbij.

Voortzetting van het mainportbeleid, het hoge plafond van het LVB-1, groei van de hubfunctie van Schiphol, het groeiverdienmodel in de Luchtvaartnota, capaciteitsvergroting in de Luchtruimherziening en ingebruikname van Lelystad passen niet meer in dit luchtvaartbeleid. Opname van luchtvaartgroei in het regeerakkoord zou hoogst onrealistisch zijn. Het doelvolume van het herstel na corona zou niet boven het verwachte lagere volume in 2030 moeten uitkomen om voldongen feiten te voorkomen.

Zes burgerorganisaties hebben informateur Hamer en Kamerfracties verzocht om in het coalitieakkoord op te nemen dat de reductie van de broeikasgas-uitstoot van het luchtverkeer in Nederland moet voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Bij de daarmee gepaard gaande vermindering van het verkeersvolume in het tempo volgens dit akkoord geniet het behoud van een goede verbinding met de voor Nederlandse handel relevante bestemmingen zowel in Europa als intercontinentaal de voorkeur. In dit netwerk kunnen alle zakelijke en niet-zakelijke passagiers tussen Nederland en deze bestemmingen reizen, met uitzondering van extreem goedkope en door de trein vervangbare vliegreizen.

De WTL kan aantonen dat het daarvoor noodzakelijke volume luchtverkeer met 350.000 vluchten in 2030 redelijk overeenkomt met het door uitstootafname gereduceerde verkeersvolume. Dit voorkomt nadelige economische en maatschappelijke gevolgen van de uitstootvermindering.


Luchtvaartbeleid in het coalitieakkoord

Brief van burgerorganisaties aan de informateur, fractievoorzitters Tweede Kamer en leden van de Vaste Kamercommissie IenW
Geactualiseerde versie mei 2021


SP wil via vestigingseisen luchtvaartmaatschappijen kunnen weren

Door het stellen van bepaalde vestigingseisen moet Nederland luchtvaartmaatschappijen kunnen weren die een loopje nemen met minimumloon en arbeidsvoorwaarden. Dat stelt Tweede Kamerlid Cem Laçin van de SP in Luchtvaartnieuws Magazine. Laçin doelt hierbij op Ryanair, die naar Schiphol wil. Daar zitten de omwonenden niet bepaald te wachten op extra vluchten tegen schandalig lage tarieven…


Brief aan landelijke politieke partijen en hun fracties

Er is een grondige heroverweging van de koers en de uitwerking in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 nodig.

Het LBBL verzoekt de politieke partijen – in het belang van het leefmilieu van de omwonenden van luchthavens en vanwege het belang dat de hele samenleving heeft bij een klimaatbeleid waaraan ook de luchtvaartsector naar verhouding bijdraagt – om elf belangrijke punten een plaats te geven bij het vervolmaken van de verkiezingsprogramma, in de verkiezingscampagne en de verkiezingsdebatten, bij de vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord. Het gaat om zaken als gezondheid, massatoerisme en bewonersinvloed.

Download hier de brief


Greenpeace begint rechtszaak tegen 3,4 miljard staatssteun voor KLM

Greenpeace wil de regering via de rechter dwingen om de staatssteun aan KLM terug te draaien. Het extra geld dat de staat uittrekt vanwege de coronacrisis is slecht voor het klimaat.

Lees hier het persbericht


Oproep actiedag 3 oktober

Het Stay Grounded-netwerk nodigt groepen uit om zich bij de Franse actie aan te sluiten voor een vermindering van het luchtverkeer en een rechtvaardige overgang naar een klimaatveilig transportsysteem.

Alleen al in de Europese Unie hebben luchtvaartmaatschappijen sinds het begin van de Covid-19-crisis een ongekende 30 miljard euro aan reddingsoperaties van de overheid gekregen – zonder bindende milieuvoorwaarden. ‘Met overheidsgeld een industrie draaiende houden die onverenigbaar is met het waarborgen van fatsoenlijke levensomstandigheden op aarde – ons antwoord is nee,’ zegt de Franse organisaties Action non violente-COP21 (ANV-COP21) en Alternatiba. Ze roepen daarom op tot een mars op luchthavens in gezinsvriendelijke, geweldloze processies, te voet of met de fiets door heel Frankrijk.

Meer informatie


Zienswijze ingediend

Het LBBL heeft op 7 juli zijn zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota. Deze is hier te downloaden.


Suggesties voor een zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020–2050 ‘Verantwoord vliegen naar 2050

Ten behoeve van aangesloten organisaties en andere belangstellenden hebben we een lijst met veertig punten opgesteld over onderwerpen als verduurzaming van de luchtvaartsector, luchtvaart en de kwaliteit van de leefomgeving, de toekomst van de regionale luchthavens en participatie van omwonenden.

Een ieder kan hier vrijelijk delen van overnemen.


Nieuwe Luchtvaartnota

Voor het LBBL was het ‘Oude Normaal’ allesbehalve normaal!

Het ‘Oude Normaal’ – dat is waar de minister maar al te graag naar terug zou keren. Zij lijkt serieus te denken dat iets als een coronacrisis voor de luchtvaart niet meer dan een vervelend dipje betekent en dat daarna alles weer zoals vroeger zal worden en ze denkt dat verdergaande groei dan gewoon weer mogelijk zal zijn. Zo staat het ( – ja echt waar! – ), zo staat het in de nieuwe Luchtvaartnota 2020 – 2050 die op 15 mei verscheen.

Welk een dwaling! Wat een schoffering van omwonenden en wat een botte ontkenning van de klimaatcrisis waarop wij afstevenen!

Zij vindt dat de luchtvaart groeimogelijkheden moet kunnen ‘verdienen’, maar verbindt daar vervolgens uiterst wazig geformuleerde en weinig ambitieuze criteria aan. Het LBBL is juist van mening dat de luchtvaart in Nederland, die nu door een virus verlamd is geraakt, in omvang en aard grondig herzien zou moeten worden.

Binnenkort zal het LBBL met een uitvoerige reactie op deze nieuwe nota komen.

U kunt de documenten, behorend tot de nieuwe nota, raadplegen via

www.luchtvaartindetoekomst.nl/ontwikkeling+luchtvaart/default.aspx

De bijbehorende brief van de minister aan de Tweede Kamer kan worden gevonden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/05/15/perspectief-voor-de-luchtvaart

De inspraaktermijn loopt van 29 mei t/m 9 juli. U kunt uw zienswijze indienen via

www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/luchtvaartnota/

 • Eind juni komt het LBBL met een zienswijze waarin in elk geval de onderwerpen klimaat, leefomgeving, participatie en bestemmingen zijn opgenomen.
  Deze kan als voorbeeld dan wel basis dienen voor wie zelf een zienswijze wil indienen.

Er zijn overigens al zienswijzen verschenen, bijvoorbeeld die van de natuur- en milieuorganisaties.


‘Voorwaarden aan staatssteun luchtvaart’

AMSTERDAM, 6 APRIL 2020 – Bijna honderd burgerorganisaties in en buiten Europa roepen vandaag hun regeringen op om strikte voorwaarden te stellen aan de staatssteun voor luchtvaartbedrijven.

De vliegindustrie kampt plots met een diepe crisis als gevolg van de corona-pandemie.

Met het motto ‘Save people, not planes’ roepen zij overheden op de medewerkers in deze branche ruimhartig te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu.

Bied ook opleidingen aan

In ons land worden medewerkers al financieel opgevangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Die opvang dient te worden uitgebreid met het aanbieden van opleidingstrajecten zodat deze medewerkers zich kunnen voorbereiden op een baan in duurzame sectoren als de energietransitie, het onderwijs of de zorg.

De luchtvaartbedrijven mogen niet zonder voorwaarden worden ondersteund met geld van de belastingbetaler. Zij dienen in ruil voor steun onverkort bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen, zoals het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal anderhalve graad.

Minder vliegen enige optie

Dit betekent onverwijld vermindering van het vliegverkeer. Immers zijn op dit moment geen haalbare alternatieven voorhanden om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen. Compensatie van CO2-uitstoot, de inzet van biobrandstof of elektrisch vliegen zijn geen van alle haalbare methoden om de uitstoot te verminderen.

De bewonersorganisaties eisen bovendien dat een einde wordt gemaakt aan de oneerlijke en onterechte belastingvrijstellingen van de luchtvaartindustrie. “Geen belasting betalen? Dan ook geen staatssteun!”

De luchtvaart geniet op dit moment vele belastingvrijstellingen, die het vliegen onnodig goedkoop maken en de sector belangrijke concurrentievoordelen bieden ten opzichte van duurzamere vormen van transport, zoals de trein.

Aan al deze vrijstellingen (brandstofaccijnzen, ticketbelasting, nultarief btw, CO2-belasting) moet een einde komen voordat sprake kan zijn van steun aan de vliegindustrie.


Luchtvaart mag niet buiten de Omgevingswet gehouden worden

De Eerste Kamer zal op 11 februari 2020 stemmen over de nieuwe Omgevingswet. Geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s (neerstortgevaar) van laag overvliegend luchtverkeer zijn verreweg de grootste inbreuken op de leefomgeving. Volgens dit wetsontwerp blijft luchtvaart echter buiten de Omgevingswet. Er gelden minder strenge regels in de Wet Luchtvaart. Zo heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 vastgesteld dat de beperking  van externe veiligheidsrisico’s van luchtverkeer aanzienlijk minder streng is dan die van bedrijven op de grond. De restricties aan geluidhinder van vliegtuigen zijn ook ruimer dan die voor lawaai van grondactiviteiten.

De omwonenden van Schiphol en regionale luchthavens accepteren niet langer dat de luchtvaart tot hun nadeel de hand boven het hoofd wordt gehouden. Luchtvaart is een normale sector in ons land. De ongelijkheid met andere sectoren moet rechtgetrokken worden, en wel door de luchtvaartregels voor hinder- en risicobeperking gelijk te trekken met die voor grondactiviteiten. Daarvoor moet het wetsontwerp eerst nog aangepast worden. De omwonenden hebben de leden van de Eerste Kamer verzocht dit wetsontwerp nog niet aan te nemen.


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Zie af van groei van de hub en integreer luchtvaart en internationaal treinvervoer tot superieur internationaal openbaar vervoer voor Nederland

Hoofddorp, 5 februari 2020 – Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het ‘terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart’. Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.

Grenzen aan de groei van luchtvaart zijn in Nederland bereikt

De hub Schiphol is vanwege de miljoenen overstappers al veel groter geworden dan Nederland voor zijn internationale vervoer nodig heeft en loopt nu in alle opzichten tegen zijn grenzen aan. Toch wil de luchtvaartsector blijven groeien, door te profiteren van luchtvaartgroei elders in de wereld. Die groei is schadelijk voor de veiligheid, gezondheid, welvaart, woningbouw, klimaat en natuur. Zonder economische noodzaak.

Internationaal openbaar vervoer met minder luchtvaart en een kleinere impact

Het verkeersvolume van Schiphol moet met minstens 20% omlaag om de onwettige situatie met de ontbrekende natuurvergunning te herstellen. Realiseer dit door met eerlijke vliegticketprijzen het overtoerisme terug te dringen en de internationale trein aantrekkelijker te maken. Ook op regionale luchthavens is vermindering mogelijk. Gebruik de vermindering en de nieuwe luchtruimindeling om de vlieghinder en CO2-uitstoot te halveren. Maak van luchtvaart en Europees grondvervoer een integraal systeem voor comfortabel en betrouwbaar internationaal openbaar vervoer. Stem dit af op de groeiende thuismarkt Nederland. Optimaliseer het intercontinentale netwerk zodanig dat het Nederland verbindt met belangrijke economische regio’s. Gebruik de vrijgevallen ruimte voor af en toe een nieuwe bestemming, waardoor de netwerkkwaliteit hoger wordt. Het thuismarktvervoer kan in Europa groeien door uitbreidend treinverkeer. Intercontinentaal kan het ruim twee keer zo groot worden door de 60% meerderheid van overstappers geleidelijk af te bouwen. Er is nog ruimte voor tientallen jaren groei van het passagiersvervoer zonder één extra vliegtuigbeweging!

Nieuwe koers in het luchtvaartbeleid

De omwonenden van Schiphol en de regionale luchthavens vragen de minister het moeizame streven naar een grotere hub af te wijzen en een nieuwe koers te kiezen voor innovatief vervoerbeleid in de komende luchtvaartnota. In het grote publieke belang van de leefomgeving, duurzaamheid en hoogwaardig internationaal vervoer.


Nieuwsbrief nummer 4 is uit

Met aandacht voor:

 • Betere aansturing Schiphol hoog nodig
 • Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer
 • Schiphol kan krimp aan
 • Nieuws uit de regio
 • Luchtvaart en de stikstofproblematiek

Klik om te downloaden ^


Zegen voor gezondheid, leefomgeving, veiligheid en klimaat

Stikstofreductie: economie kan krimp luchtvaart makkelijk aan

Het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO bevestigt in onderzoek in opdracht van de minister, eerdere rapporten van andere economen dat Schiphol niet langer de banenmotor is waar het lang voor gehouden is.  Alle reden om nu hogere prioriteit te geven aan klimaat, veiligheid, leefbaarheid en gezondheid die lange tijd ondergeschikt zijn geweest aan de groeiambities van Schiphol.

Daar komt de noodzakelijke stikstofreductie door luchtvaart nu bij. Door beter te sturen op netwerkkwaliteit kan de balans tussen lasten en lusten worden hersteld, waarbij het aantal vliegbewegingen flink kan krimpen met behoud van de economische kernfunctie van Schiphol. Deze netwerkkwaliteit betreft een kwalitatief hoogwaardig netwerk gericht op de zakelijke en toeristische reisbehoeften voor de thuismarkt.

Door het in rekening brengen van de externe kosten wordt gestimuleerd dat het nut voor de reiziger ook opweegt tegen de maatschappelijke kosten van vliegen. Bedrijven en consumenten worden financieel gecompenseerd door de heffingen als lastenverlichtingen uit te keren. Daarmee is er automatisch ook een financiële prikkel om waar mogelijk gebruik te maken van minder milieubelastende vormen van transport zoals internationale trein. Het resultaat is een zegen voor de economie: een hogere brede welvaart voor Nederland en de Randstad.

Hans Buurma, Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Matt Poelmans, Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Michiel Visser, voorzitter Landelijk Burgerberaad Luchtvaart


LBBL over de nog te verschijnen Luchtvaartnota

Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer

Schiphol directeur Dick Benschop dringt in zijn nieuwjaarstoespraak opnieuw aan op ruimte voor groei. Waarom dit schot in de verkeerde richting? Waarom maakt Benschop niet van de gelegenheid gebruik om voorstellen te doen om het aantal vluchten op Europese bestemmingen flink in te krimpen en de internationale spoorverbindingen te verbeteren? Wanneer komt de Schiphol-groep met een toereikend plan om de milieu- en klimaatimpact van het vliegverkeer op haar luchthavens sterk te verminderen? Dit soort plannen en voorstellen hebben we nodig bij het opstellen van een nieuw langetermijnbeleid, waarmee luchtvaart in balans moet worden gebracht met duurzaamheid, leefbaarheid en natuur en milieu. In het afgelopen jaar hebben veel bewoners- en milieuorganisaties hier wel stevig over nagedacht, hun stem laten horen en voorstellen gedaan. Hieronder een samenvatting van de koers die het LBBL voor staat.

Al jaren worden de schadelijke effecten van het spotgoedkope en sterk gegroeide vliegverkeer afgewenteld op de gezondheid van omwonenden van vliegvelden. Maar er is meer: als we in Nederland, Europa en de wereld op deze weg doorgaan krijgen onze kinderen in de komende decennia met rampzalige gevolgen van een gevaarlijke, wereldwijde klimaatverandering te maken, waaraan het vliegverkeer naar verhouding steeds meer bijdraagt.

Daarom eisen de organisaties van omwonenden van luchthavens dat de geluidhinder en de luchtverontreiniging door het vliegverkeer fors daalt en de klimaatbelasting door het vliegverkeer binnen tien jaar wordt gehalveerd.

De organisaties van omwonenden willen dat het Kabinet en de Tweede Kamer hiervoor in de nieuwe luchtvaartnota een heldere koers uitzet en daaraan een maatregelenpakket en een investeringsprogramma koppelt waarmee de komende jaren de vereiste stappen worden gezet opdat de belasting van zowel het leefmilieu als het klimaat in hoog tempo daalt.

Hieronder een aantal punten die in onze ogen de kern moeten vormen van het nieuwe beleid.

 1. Vertrekpunt voor de Luchtvaartnota 2020-2050 moet zijn een gezond en veilig leefmilieu en een veilig klimaat. De spotgoedkope en daardoor sterk gegroeide luchtvaart richt grote schade aan. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.
 2. Als uitvloeisel van het Parijse klimaatakkoord (2015) moet de CO2-emissie van de luchtvaart snel afnemen tot 0 in 2050. Dit moet maatgevend zijn in het luchtvaartbeleid.
 3. Gelijktijdig moeten ook de toxische emissies als stikstof- en zwaveloxides, (ultra)fijnstof, roet en vluchtige organische stoffen teruggedrongen worden. Luchthavens moeten een natuurvergunning hebben en ook anderszins behandeld worden als andere bedrijven.
 4. Geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer moeten naar maatschappelijk aanvaardbare en vanuit volksgezondheid veilige niveaus. Alle luchthavens moeten ’s nachts dicht (van 23 tot 7 uur). Veiligheid geldt ook op de grond: de contouren van het plaatsgebonden risico moeten teruggedrongen worden, oftewel: niet vliegen over dichtbevolkt gebied.
 5. Veel minder en selectiever vliegen is onontkoombaar en geen ramp, want reizen hoeft lang niet altijd met hoogst mogelijke snelheid. De regering moet samen met omringende landen en de spoorsector in hoog tempo een uitgebreid netwerk van comfortabele en betaalbare Europese trein- en busverbindingen realiseren.
 6. Vliegen binnen Europa en intercontinentaal blijft mogelijk, maar in de prijs van een vliegticket moeten alle maatschappelijke en milieukosten worden opgenomen. De belastingvoordelen op vliegtickets en brandstoffen vervallen en er is en een CO2-belasting op kerosine noodzakelijk. Een combinatie van prijs- en milieubeleid zorgen voor snel uitfaseren van schadelijke, niet duurzaam geproduceerde vliegtuigbrandstoffen.
 7. We bevelen de invoering van Arjen Lubachs ‘treinbonus’ aan, in Nederland en in Europa. Zijn voorstel houdt fondsvorming in voor investeringen in opwaardering en uitbreiding van internationale spoorverbindingen door middel van een toeslag van € 60 op elk vliegticket.

Zodra  de Ontwerp-Luchtvaartnota verschijnt komen we uiteraard met onze eerste reactie daarop en beginnen we aan het opstellen van een zienswijze. Een en ander is te volgen op deze website.


Schiphol komt weer met groeiplan, maar moet juist krimpen

Schiphol wil weer eens uitbreiden, dit keer met een tweede Kaagbaan en een parallelle Polderbaan. Daardoor zou de hinder afnemen, want de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden dan banen voor extreme weersomstandigheden. Maar het streven naar ruimte voor 650 duizend vliegbewegingen belooft alleen maar meer ellende. De hinderberekeningen van bureau to70 voldoen niet. Groei betekent een toename van het verkeer op alle banen tot 40%. De bewoners tot 40 km in de omtrek van Schiphol krijgen zo nog veel meer luchtverkeer over zich heen. Hun hinder wordt niet minder, maar juist veel groter. Meer vliegverkeer betekent minder rustmomenten en continu herrie. Bovendien zal de uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof blijven toenemen. Ieders gezondheid staat op het spel!

De bevolking heeft zich met twee derde meerderheid tegen groei van de luchtvaart uitgesproken. De bewoners- en milieuorganisaties rond de luchthaven dringen erop aan dat Schiphol zijn capaciteit beperkt tot het economisch belangrijke netwerk. Dit omvat minder dan 65% van de huidige 500 duizend vluchten. Er is bij krimp naar 400 duizend vliegbewegingen in 2030 geen gevaar voor dit netwerk. Er is zelfs meer dan genoeg reservecapaciteit om de economische bereikbaarheid van Nederland decennialang te versterken en de traditionele zonvakantievluchten te blijven accommoderen.

De luchtvaartsector zou dan ook halvering van de CO2-uitstoot in 2030 kunnen verwezenlijken. Dat is het soort klimaatplan waar Nederland behoefte aan heeft. Schiphol kan daarbij met minder baancapaciteit toe in plaats van te streven naar meer. Verlies aan werkgelegenheid zal dat ook niet opleveren, want de regio Amsterdam is de banenmotor en niet Schiphol, zo toont onderzoek aan.

Dit is een gezamenlijk standpunt van:

Matt Poelmans, Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol
Sijas Akkerman, Milieufederatie Noord-Holland
Hans Buurma, Werkgroep Toekomst Luchtvaart
Michiel Visser, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart


LBBL staat achter Luchtvaart uit balans

De economen Walter Manshanden en Leo Bus tonen in hun rapport voor de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties overtuigend aan dat met de hub-functie van Schiphol geen groot publiek belang gediend is. En verder dat de connectiviteit van het netwerk te lijden heeft van de opkomst van goedkope vakantievluchten.

Het LBBL meent, met Manshanden en Bus, dat een economisch essentieel netwerk met veel minder vluchten dan het huidige aantal in stand gehouden kan worden. De huidige hoeveelheid luchtvaart is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, de leefbaarheid en het klimaat, maar blijkt ook economisch absoluut onnodig. Het rapport is daarmee van groot belang voor de totstandkoming van de Luchtvaartnota.

Download het rapport.


Protestival 14 & 15 december op Schiphol


LBBL-dag

Op 12 oktober vond de jaarlijkse LBBL-dag plaats. Deze stond in het teken van elkaar ontmoeten, informatie delen en actie voeren. Wat zijn onze antwoorden op de verkeerde koers die het kabinet vaart en hoe gaan we onze acties verbreden? Hoe zorgen we dat de overlast echt afneemt? Wat moet er gebeuren om de CO2-emissie van de luchtvaart de komende decennia tot nul te reduceren? Hoe brengen we de stikstofbelasting door het vliegverkeer omlaag?

Hier staat een verslag.

Meer details over het programma


Nog even doorpraten en Schiphol ligt vanzelf in zee – gratis

Het LBBL gaf op 1 oktober een persbericht uit naar aanleiding van een rondetafelgesprek op 2 oktober over de mogelijkheden voor een luchthaven op zee. Dat gesprek vond plaats op voorstel van een aantal leden van de Tweede Kamer.

‘Best interessant’, zegt het LBBL, ‘maar wat de regering vooral zou moeten doen is rigoureuze maatregelen nemen tegen de groei van luchtvaart – en wel ogenblikkelijk.’

Download het persbericht.


Bezwaar ingediend tegen Nationale Omgevingsvisie

Samengevat: zoek aansluiting bij het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in ‘Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute’: stuur op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart, pas het ALARA-beginsel toe (as low as reasonably achievable). Ontwikkel een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot, zorg voor vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering, zorg dat de vervuiler betaalt en besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag.

Wij voegen daaraan onder meer toe (voor het complete bezwaarschrift van 30 september: klik hier): neem als uitgangspunt dat geen verdere verslechtering mag optreden op gebied van luchtverontreiniging, geluidbelasting, slaapverstoring en klimaatbelasting. Stel (zo spoedig mogelijk) scherpe emissie-eisen en emissieplafonds vast voor toxische- en klimaatemissies. Stel scherpere grenzen vast voor de geluidemissie van de vliegtuigen en de geluidbelasting door de luchtvaart. Volg hierbij de meest recente WHO-richtlijnen.


Nieuwsbrief nummer 3 is uit

Met onder meer aandacht voor:

 • het klimaatbeleid
 • de Luchtvaartnota 2020-2050
 • de LBBL-dag op 12 oktober in Utrecht (meld u hier aan!)
 • Haagse gedachtenspinsels
 • de nationale omgevingsvisie (NOVI)

Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur

Het LBBL, de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart hebben door middel van een persbericht fel geprotesteerd tegen het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien.

Dit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek.

Lees hier het hele persbericht.


Welk vliegverkeer is nou echt noodzakelijk in Nederland?

Samen met Bewoners Omgeving Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft het LBBL op 14 mei een brief aan de minister van IenW gestuurd. Daarin wordt gevraagd onderzoek te doen naar een selectief luchtvaartnetwerk op Schiphol dat met zo weinig vliegverkeer in combinatie met o.a. railverkeer een goede internationale bereikbaarheid oplevert.


Dringend appel op minister: ‘Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden’

Persbericht, Amsterdam, 5 mei 2019

Het Europees Parlement heeft onlangs in een resolutie verklaard dat de broeikasgasemissie van o.a. de internationale luchtvaart van de EU op nul moet uitkomen in 2050. Daarmee wordt de luchtvaart gelijkgesteld aan alle andere sectoren in de EU en komt aan haar uitzonderingspositie een einde. Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) roept minister Van Nieuwenhuizen dringend op om deze klimaatneutraliteit als kader te stellen voor de luchtvaart in de later dit jaar te verschijnen Luchtvaartnota 2020-2050.

‘Het recent afgesloten Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart van de Nederlandse luchtvaartsector voldoet in de verste verte niet aan deze resolutie,’ zo vindt het LBBL. ‘Het mikt slechts op halvering van de CO2-emissie in 2050 ten opzichte van 2005. Dat komt uit op ruim 4 megaton CO2-emissie per jaar, evenveel als in 1990.’

Echte klimaatneutraliteit verdraagt geen groei. De luchtvaartsector staat voor een grote opgave: innovatie, schonere en tegelijk duurzame brandstoffen, veel minder vliegbewegingen en duurzaam reizen binnen Europa met internationale treinen en bussen. Volgens het LBBL moet het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol ten minste worden bevroren, moet het luchtverkeer op regionale luchthavens afnemen en de opening van Lelystad Airport past helemaal niet meer in dit klimaatneutrale plaatje. Verdergaande maatregelen die voor klimaatneutraliteit van de luchtvaart in 2050 nodig zijn, moeten in Europees verband genomen worden. Daarin dient Nederland een voortrekkersrol op zich te nemen.


Brief Luchtvaartnota

Het LBBL heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 2 mei per brief dringend verzocht alle beleidsstrategieën voor de Luchtvaartnota 2020-2050 te onderwerpen aan de stringente klimaatopgaven van zowel het Klimaatakkoord van Parijs als die van de EU voor internationale luchtvaart. Te beginnen met een permanent plafond op Schiphol en krimp op regionale luchthavens, waarbij Lelystad niet geopend moet worden.

Lees hier de hele brief.


Zienswijze

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de luchtvaart. Die komt in de Luchtvaartnota 2020 – 2050. De zogenoemde planMER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER zich op richt en met welke diepgang (detailniveau) IenW dat doet.

De Stichting LBBL heeft een zienswijze op de NRD ingediend, omdat die niet strookt met ons Manifest.


Stichting

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is omgevormd tot de Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, platform voor burgerorganisaties die zich inzetten voor sterke vermindering van de milieu- en klimaatbelasting door de luchtvaart.

Als stichting kunnen we de ANBI status aanvragen om onze activiteiten en impact te kunnen uitbreiden en versterken. ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat maakt ons onder meer aantrekkelijker voor donateurs (gift aftrekbaar voor de belasting).

We hebben nu ook een mailadres: info@lbbl.nl

Meer informatie over de nog jonge geschiedenis van het LBBL vindt u hier.


Studenten

Op 11 april kregen studenten aan de Breda University of Applied Sciences tekst en uitleg over het LBBL.


Klimaat

De klimaatmars die Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond op 10 maart samen organiseerden, werd ook door het LBBL van harte ondersteund.

Wij willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook alle groepen die met het LBBL sympathiseren op om via online platforms en in de eigen omgeving aan de slag te gaan en mensen te stimuleren om deel te nemen aan deze mars.


Luchtvaartdag

Het LBBL was duidelijk aanwezig op de Luchtvaartdag op 8 december in Amsterdam. Niet alleen met een opvallende stand waar veel bewoners informatie vroegen en de presentatie hieronder bekeken.Maar zeker ook in de zalen waar workshops werden gegeven. Bij de slotsessie onderbraken we minister Cora van Nieuwenhuizen om onze boodschap door te geven en om een portret aan te bieden. Opdat ze de inbreng van vele aanwezigen om via een groeistop naar krimp te gaan niet zou vergeten.

Voor een verslag zie bijvoorbeeld nhnieuws.nl.

Klik op de foto om in te zoomen (nieuw tabblad)

Hieronder de Powerpoint die we bij onze stand hadden draaien.