Actueel


LBBL-dag

Op 12 oktober vond de jaarlijkse LBBL-dag plaats. Deze stond in het teken van elkaar ontmoeten, informatie delen en actie voeren. Wat zijn onze antwoorden op de verkeerde koers die het kabinet vaart en hoe gaan we onze acties verbreden? Hoe zorgen we dat de overlast echt afneemt? Wat moet er gebeuren om de CO2-emissie van de luchtvaart de komende decennia tot nul te reduceren? Hoe brengen we de stikstofbelasting door het vliegverkeer omlaag?

Binnenkort een verslag.

Meer details over het programma


Nog even doorpraten en Schiphol ligt vanzelf in zee – gratis

Het LBBL gaf op 1 oktober een persbericht uit naar aanleiding van een rondetafelgesprek op 2 oktober over de mogelijkheden voor een luchthaven op zee. Dat gesprek vond plaats op voorstel van een aantal leden van de Tweede Kamer.

‘Best interessant’, zegt het LBBL, ‘maar wat de regering vooral zou moeten doen is rigoureuze maatregelen nemen tegen de groei van luchtvaart – en wel ogenblikkelijk.’

Download het persbericht.


Bezwaar ingediend tegen Nationale Omgevingsvisie

Samengevat: zoek aansluiting bij het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in ‘Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute’: stuur op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart, pas het ALARA-beginsel toe (as low as reasonably achievable). Ontwikkel een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot, zorg voor vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering, zorg dat de vervuiler betaalt en besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag.

Wij voegen daaraan onder meer toe (voor het complete bezwaarschrift van 30 september: klik hier): neem als uitgangspunt dat geen verdere verslechtering mag optreden op gebied van luchtverontreiniging, geluidbelasting, slaapverstoring en klimaatbelasting. Stel (zo spoedig mogelijk) scherpe emissie-eisen en emissieplafonds vast voor toxische- en klimaatemissies. Stel scherpere grenzen vast voor de geluidemissie van de vliegtuigen en de geluidbelasting door de luchtvaart. Volg hierbij de meest recente WHO-richtlijnen.


Nieuwsbrief nummer 3 is uit

Met onder meer aandacht voor:

  • het klimaatbeleid
  • de Luchtvaartnota 2020-2050
  • de LBBL-dag op 12 oktober in Utrecht (meld u hier aan!)
  • Haagse gedachtenspinsels
  • de nationale omgevingsvisie (NOVI)

Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur

Het LBBL, de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart hebben door middel van een persbericht fel geprotesteerd tegen het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien.

Dit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek.

Lees hier het hele persbericht.


Welk vliegverkeer is nou echt noodzakelijk in Nederland?

Samen met Bewoners Omgeving Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft het LBBL op 14 mei een brief aan de minister van IenW gestuurd. Daarin wordt gevraagd onderzoek te doen naar een selectief luchtvaartnetwerk op Schiphol dat met zo weinig vliegverkeer in combinatie met o.a. railverkeer een goede internationale bereikbaarheid oplevert.


Dringend appel op minister: ‘Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden’

Persbericht, Amsterdam, 5 mei 2019

Het Europees Parlement heeft onlangs in een resolutie verklaard dat de broeikasgasemissie van o.a. de internationale luchtvaart van de EU op nul moet uitkomen in 2050. Daarmee wordt de luchtvaart gelijkgesteld aan alle andere sectoren in de EU en komt aan haar uitzonderingspositie een einde. Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) roept minister Van Nieuwenhuizen dringend op om deze klimaatneutraliteit als kader te stellen voor de luchtvaart in de later dit jaar te verschijnen Luchtvaartnota 2020-2050.

‘Het recent afgesloten Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart van de Nederlandse luchtvaartsector voldoet in de verste verte niet aan deze resolutie,’ zo vindt het LBBL. ‘Het mikt slechts op halvering van de CO2-emissie in 2050 ten opzichte van 2005. Dat komt uit op ruim 4 megaton CO2-emissie per jaar, evenveel als in 1990.’

Echte klimaatneutraliteit verdraagt geen groei. De luchtvaartsector staat voor een grote opgave: innovatie, schonere en tegelijk duurzame brandstoffen, veel minder vliegbewegingen en duurzaam reizen binnen Europa met internationale treinen en bussen. Volgens het LBBL moet het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol ten minste worden bevroren, moet het luchtverkeer op regionale luchthavens afnemen en de opening van Lelystad Airport past helemaal niet meer in dit klimaatneutrale plaatje. Verdergaande maatregelen die voor klimaatneutraliteit van de luchtvaart in 2050 nodig zijn, moeten in Europees verband genomen worden. Daarin dient Nederland een voortrekkersrol op zich te nemen.


Brief Luchtvaartnota

Het LBBL heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 2 mei per brief dringend verzocht alle beleidsstrategieën voor de Luchtvaartnota 2020-2050 te onderwerpen aan de stringente klimaatopgaven van zowel het Klimaatakkoord van Parijs als die van de EU voor internationale luchtvaart. Te beginnen met een permanent plafond op Schiphol en krimp op regionale luchthavens, waarbij Lelystad niet geopend moet worden.

Lees hier de hele brief.


Zienswijze

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de luchtvaart. Die komt in de Luchtvaartnota 2020 – 2050. De zogenoemde planMER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER zich op richt en met welke diepgang (detailniveau) IenW dat doet.

De Stichting LBBL heeft een zienswijze op de NRD ingediend, omdat die niet strookt met ons Manifest.


Stichting

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is omgevormd tot de Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, platform voor burgerorganisaties die zich inzetten voor sterke vermindering van de milieu- en klimaatbelasting door de luchtvaart.

Als stichting kunnen we de ANBI status aanvragen om onze activiteiten en impact te kunnen uitbreiden en versterken. ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat maakt ons onder meer aantrekkelijker voor donateurs (gift aftrekbaar voor de belasting).

We hebben nu ook een mailadres: info@lbbl.nl

Meer informatie over de nog jonge geschiedenis van het LBBL vindt u hier.


Studenten

Op 11 april kregen studenten aan de Breda University of Applied Sciences tekst en uitleg over het LBBL.


Klimaat

De klimaatmars die Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond op 10 maart samen organiseerden, werd ook door het LBBL van harte ondersteund.

Wij willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook alle groepen die met het LBBL sympathiseren op om via online platforms en in de eigen omgeving aan de slag te gaan en mensen te stimuleren om deel te nemen aan deze mars.


Luchtvaartdag

Het LBBL was duidelijk aanwezig op de Luchtvaartdag op 8 december in Amsterdam. Niet alleen met een opvallende stand waar veel bewoners informatie vroegen en de presentatie hieronder bekeken.Maar zeker ook in de zalen waar workshops werden gegeven. Bij de slotsessie onderbraken we minister Cora van Nieuwenhuizen om onze boodschap door te geven en om een portret aan te bieden. Opdat ze de inbreng van vele aanwezigen om via een groeistop naar krimp te gaan niet zou vergeten.

Voor een verslag zie bijvoorbeeld nhnieuws.nl.

Klik op de foto om in te zoomen (nieuw tabblad)

Hieronder de Powerpoint die we bij onze stand hadden draaien.